Emu Point & Middleton Beach

Emu Point & Middleton Beach from the Middleton Beach Boardwalk.

Emu Point & Middleton Beach